zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

Poznámky:

 1. Děti alergické na vejce mohou být s očkovány s opatrností. Konzultujte protokoly pro očkování takových osob.
 2. Kontraindikuje očkování jenom tou vakcínou, na kterou se vyskytla reakce. Viz také alergie.
 3. Zvažte podávání acetaminofenu před DTP nebo DTaP a každé 4 hodiny poté během 24 hodin dětem, které mají v rodinné nebo osobní anamnéze křeče. Jsou-li křeče na podkladě neurologické poruchy, viz.
 4. (vypuštěno)
 5. Neočkovat děti s akutním onemocněním vyjma vitálních indikací. Děti s mírným nebo těžkým horečnatým onemocněním mohou být očkovány jakmile se zotavují a nejsou dále akutně nemocné.
 6. (vypuštěno)
 7. Nepodávejte imunoglobulinové produkty a MMR současně. Je-li možné se tomu vyhnout, podávejte je na různých místech a přeočkovávejte nebo testujte na serokonverzi během tří měsíců. Je-li MMR podáváno dříve, nepodávejte imunoglobuliny během dvou týdnů. Jestliže jsou imunoglobuliny podávané jako první, interval mezi imunoglobuliny a očkováním proti zarděnkám záleží na produktu, dávce a indikaci (viz tabulka doporučených intervalů).
 8. Nepodávejte vakcínu proti planým neštovicím přinejmenším pět měsíců po podání krve, kromě promývaných erytrocytů nebo po transfusi plazmy, imunoglobulínů nebo VZIG. Nepodávejte IG nebo VZIG během tří týdnů po očkování, pouze pokud výhody převažují nad výhodami očkování. V takových případech buď přeočkujte po 5 měsících nebo testujte na imunitu po 6 měsících a v případě seronegativity přeočkujte. (Pro doporučené postupy viz J Pediatr 1993, 122:204-11). Viz obecná doporučení pro očkování, poradní výbor pro provádění očkování, 18. květen 1994, pro podrobnější verzi této tabulky).
 9. Velká většina dětí s chronickými nemocemi by měla být přiměřeně očkována. Rozhodnutí, zda očkovat či neočkovat tyto děti a jaké vakcíny podávat by mělo být učiněno na individuálním základě.
 10. * viz HIV infekce - doporučení se pro tento stav poněkud liší.

 11. Nepodávejte OPV nebo vakcínu proti planým neštovicím členům domácnosti s rodinnou anamnézou imunodeficience, dokud není dokumentován stav imunity příjemce a ostatních dětí v rodině.
 12. Existuje protokol pro používání vakcíny proti varicelle u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL). Viz Prevence varicely, doporučení poradního výboru pro očkování.
 13. Zda a kdy podávat dětem s prokázanou (suspektní) neurologickou poruchou DTP nebo DtaP by mělo být věcí individuálního rozhodování. Děti se stabilními neurologickými stavy včetně dobře zvládaných FKkřečí obecně mohou být očkovány. Při epilepsii a DMO očkovat pouze DT.
 14. Přiměřený věk pro začátek očkování u předčasně narozených dětí je obvyklý gestační věk. Stejné dávky a stejné indikace jako pro normální donošené děti.
 15. Pro očkování proti hepatitidě B, je-li matka antigen-positivní, použijte režim očkování, při kterém je první dávka podávána při narození.
 16. Kontraindikuje očkování pouze vakcínou, proti které se vyskytla reakce. Je-li tetanický toxoid kontraindikován u dítěte, které neprošlo primární sérií očkování tetanickým toxoidem, a toto dítě má poranění, které není ani čisté, ani malé, podejte pouze pasivní imunizaci s využitím tetanického imunoglobulinu (TIG).
 17. Není absolutní kontraindikací, ale pečlivě zvažte výhody a rizika této vakcíny za těchto okolností. Jestliže rizika převažují nad výhodami, zdržte se očkování; jestliže výhody převažují nad riziky, například při propuknutí epidemie nebo před cestou, vakcínu podejte.
 18. * akutní těžká porucha centrálního nervového systému s významnými změnami vědomí, se změnami reakcí, případně s generalisovanými nebo ohniskovými křečemi, která přetrvává více než několik hodin, která se neupravuje během 24 hodin.

 19. Zvažujte podávání acetaminofenu před DTP nebo DTaP a každé 4 hodiny poté během 24 hodin.
 20. Viz kontraindikace očkování proti pertusi;

  Indikace očkování DTaP:

  • febrilní křeče
  • neurovývojové poruchy (indikuje neurolog)
  • reakce po předchozí DTP (neklid, výrazný pláč < 3 hod., dlouhotrvající teplota < 40.5 °C)
 21. Zvažujte podávání acetaminofenu před DTP nebo DTaP a každé 4 hodiny poté během 24 hodin.
 22. (vypuštěno)
 23. Existuje teoretické riziko, že podávání několika vakcín živých virů (OPV, MMR a plané neštovice) v průběhu 30 dní, pokud nejsou podávány ve stejném dni, bude mít za následek suboptimální imunitní odpověď. Nejsou údaje, které by toto potvrzovaly se současnými vakcínami.
 24. Zvažujte výhody imunity proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám, proti riziku rekurence či propuknutí trombocytopenie po očkování či riziku z přirozených infekcí spalniček a zarděnek. Ve většině případů výhody z očkování budou mnohem větší než potencionální rizika a opravňují podávání MMR zejména s ohledem na zvýšené riziko trombocytopenie po infekci spalniček nebo zarděnek. Jestliže však předchozí epizoda trombocytopenie se vyskytla krátce před vakcinací, může být moudré se následující dávce vyhnout.
 25. Očkování proti spalničkám může dočasně potlačit tuberkulínovou reaktivitu. Vakcína MMR může být podávána následně, nebo ve stejný den, jako tuberkulinová zkouška. Jestliže byla nedávno podána vakcína MMR, odložte tuberkulinový test o 4-6 týdnů po podání MMR. Podáváte-li MMR současně s tuberkulinovým kožním testem, použijte Mantoux test, ne test několika vpichy, protože pozitivní výsledek testu několika vpichy vyžaduje potvrzení (a toto potvrzení by se muselo odložit o 4-6 týdnů).

 26. * Rodič nebo příslušník domácnosti, který nebyl očkován vakcínou, kterou je očkováno dítě.

 27. Jestliže rodič, nebo jiný dospělý člen domácnosti dítěte, které dostává OPV nikdy nebyl očkován polio-vakcínou, u této osoby by mělo být zváženo podávání vakcinace IPV před nebo ve stejnou dobu, kdy je vakcinováno dítě. Očkování dítěte by nemělo být odkládáno.
 28. Kontraindikuje očkování proti pertusi; očkovat vakcínou DT (frakce difterie - tetanus) lze.

Zvracení a OPV

V některých případech děti nespolknou OPV. Jestliže podle úsudku očkujícího je podstatné množství vakcíny vyplivnuto nebo vyzvraceno během 5-10 minut po podání, může být podána během návštěvy další dávka. Jestliže ani tato dávka není správně užita, žádná dávka by neměla být považována jako užitá a vakcína by měla být znovu podána při další návštěvě.