zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

Kontraindikace dětského očkování

DTP/DTaP Hib IPV OPV MMR HB Var

Tato příručka vychází z publikace "Guide to Contraindications to Childhood Vaccinations" vydané U.S. Department of Health and Human Services v souladu s doporučeními Poradního výboru pro očkování (ACIP) Spojených států z ledna 1996. 
Pro podmínky dětského očkování v ČR byla upravena ve spolupráci Pracovní skupiny pro dětské očkování při České pediatrické společnosti ČLS JEP a ambulance pro dětské očkování FN v Motole v srpnu 2001.

Tato příručka má napomoci těm, kdo očkují děti, k rozhodování, jaké běžné symptomy a stavy by měly či neměly být považovány za kontraindikace očkování.

Pokrývá všechna běžná očkování dětského věku:

  • celulární (DTP) / acelulární (DTaP) trivakcínu proti vakcínu proti tetanu, difterii a pertusi

  • kombinované vakcíny proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám (MMR - Trivivac)

  • očkování proti hepatitidě typu B

  • očkování proti HiB

  • poliovakcíny (OPV, IPV)

  • a očkování proti planým neštovicím. 

V příručce jsou používány generické názvy vakcín; firemní názvy dostupných produktů najdete v příloze.

Tato příručka je platná pouze pro dětské (pre-adolescentní) očkování.

MUDr. Jitka Škovránková, Pracovní skupina pro dětské očkování při České pediatrické společnosti, srpen 2001.


Obsah - Symptomy a stavy


Předmluva:

Tato příručka má napomoci těm, kdo očkují děti, k rozhodování, jaké běžné symptomy a stavy by měly či neměly být považovány za kontraindikace očkování. Pokrývá všechna běžná očkování dětského věku.

Následuje seznam položek v anamnéze pacienta, které jsou absolutními nebo relativními kontraindikacemi dětského očkování.

Zbytek této příručky je seřazen abecedně podle příznaků a stavů, které jsou často považovány za kontraindikace k očkování. První sloupec udává symptom či stav. Ve druhém sloupci jsou uvedeny jednotlivé vakcíny, pokud se doporučení liší podle vakcíny. Třetí sloupec pak udává, zda očkování dítěte s uvedeným stavem či symptomem je či není doporučováno. V poznámkách jsou uvedeny výjimky a speciální situace.

Hodnotíme-li dítě s několika symptomy, uvažujeme všechny symptomy a pokud je některý z nich uveden jako absolutní kontraindikace, je očkování kontraindikováno.

Původní "Guide to Contraindications to Childhood Vaccinations" byla vytvořena v rámci Národního programu pro očkování Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Spojených států s využitím informací odvozených ze standardů pro provádění dětského očkování - doporučení Poradního výboru pro očkování (ACIP - Advisory Committee on Immunization Practices) a doporučení výboru pro infekční nemoci - Výboru červené knihy (Red Book Committee) Americké akademie dětských lékařů (AAP - American Academy of Pediatrics). Některá z těchto doporučení se mohou lišit od doporučení uvedených v příbalových letácích.

Pro další informace doporučuje původní "Guide to Contraindications to Childhood Vaccinations" konzultovat publikovaná doporučení ACIP, AAP a Americké akademie rodinných lékařů (AAFP) a také příbalové letáky.


Výčet stavů, které ovlivňují rozhodnutí o očkování

Uvažovat stav důvod
Anafylaktická reakce 
na droždí kontraindikuje HB
na vejce kontraindikuje očkování proti chřipce a proti klíšťové encefalitidě
na gelatin kontraindikuje očkování proti varicelle
na neomycin kontraindikuje trivakcínu MMR, IPV a očkování proti varicelle
na psí srst kontraindikuje trivakcínu MMR, divakcínu příušnice-spalničky a monovakcíny proti příušnicím a proti spalničkám
na streptomycin kontraindikuje IPV
Anafylaktická reakce na předchozí dávku kterékoliv vakcíny kontraindikuje tuto vakcínu
Encefalopatie v průběhu 7 dnů od předchozí dávky DTP kontraindikuje očkování proti pertusi
Kterýkoliv z následujících stavů po předchozí dávce DTP / DTaP kontraindikace očkování proti pertusi, lze očkovat DT
              horečka nad 40,5°C v průběhu 48 hodin
kolapsový či šoku podobný stav v průběhu 48 hodin
konvulse (křeče) v průběhu 3 dnů
Trvalý neutišitelný pláč delší než 3 hodiny v průběhu 48 hodin
Syndrom Guillain-Barré (GBS) v průběhu 6 týdnů
HIV u příjemce kontraindikuje OPV, varicellu a živé vakcíny včetně MMR
HIV u člena domácnosti kontraindikuje OPV
Nedávné podávání imunoglobulinů relativní kontraindikace trivakcíny MMR a varicelly
Imunodeficit v rodinné anamnese či u člena domácnosti kontraindikuje OPV
Imunodeficit u příjemce kontraindikuje trivakcínu MMR, OPV a varicellu
Neurologická porucha relativní kontraindikace DTP / DTaP
Trombocytopenická purpura (v anamnese) kontraindikace očkování proti zarděnkám

Tabulka doporučení vztahujících se k jednotlivým stavům

Symptom či stav

Vakcína (vakcíny)

Očkovat ?

Alergie

na droždí (anafylaktická)

HB

Ne

Ostatní

Ano

na kachní maso či peří

Všechny

Ano

na vejce (anafylaktická)

chřipka, klíšťová encefalitida Ne

Ostatní

Ano

na gelatin (anafylaktická)

Varicella

Ne

Ostatní

Ano

na neomycin (anafylaktická)

Trivakcína MMR

Ne

OPV

Ne

Varicella

Ne

Ostatní

Ano

na penicillin

Všechny

Ano

na psí srst Trivakcína MMR, divakcína příušnice - spalničky, monovakcíny proti příušnicím a proti spalničkám Ne
Ostatní Ano

na streptomycin (anafylaktická)

IPV

Ne

Ostatní

Ano

nespecifická či neanafylaktická

Všechny

Ano

v příbuzenstvu

Všechny

Ano

Anafylaktická (život ohrožující) reakce na předchozí dávku vakcíny

Všechny

Ne, viz pozn. 2

Antimikrobiální terapie (současná)

Všechny

Ano

Kojení

Všechny

Ano

Rekonvalescence

Živé vakcíny

Ne

Ostatní Ano

Záchvaty (křeče), v rodinné anamnese (včetně epilepsie)

Všechny

Ano, viz pozn. 3

Záchvaty (křeče), do 3 dnů po předchozí dávce DTP

DTP/DTaP

Ne, viz. pozn. 25

Ostatní

Ano

Lehké průjmovité onemocnění (s mírně zvýšenou teplotou nebo bez ní)

OPV

Odložit

Ostatní Ano

Středně těžké až těžké (s horečkou nebo bez)

Všechny

Odložit

Exposice (nedávná) přenosné chorobě, v inkubační době

Všechny

Ne

po inkubační době Všechny Ano

Horečka

Zvýšená teplota bez onemocnění

Všechny

Ano

Horečka se lehkým, středně těžkým až těžkým onemocněním

Všechny

Viz pozn. 5

HIV infekce

u člena domácnosti

OPV

Ne

Ostatní

Ano

u očkovaného (asymptomatická)

OPV

Ne

Varicella

Ne

Ostatní

Ano

u očkovaného (symptomatická)

OPV

Ne

Varicella

Ne

Živé vakcíny včetně MMR (BCG !) Ne

Ostatní

Ano

Podávání IG (intramuskulární či intravenosní), nedávné

MMR

Viz pozn. 7

či současné (viz dále doporučené intervaly)

Varicella

Viz pozn. 8

Ostatní

Ano

Interval v měsících do očkování proti spalničkám

TIG pro profylaxi tetanu

3

IG pro profylaxi při kontaktu s hepatitidou A nebo při cestování

3

HBIG pro profylaxi hepatitidy B

3

HRIG pro profylaxi vztekliny

4

VZIG pro profylaxi planých neštovic

5

IG pro profylaxi spalniček (běžný kontakt)

5

IG pro profylaxi spalniček (kontakt při snížené imunitě):

6

Krevní transfuse (promývané erytrocyty)

0

Krevní transfuse (erytrocyty, adenine-saline added)

3

Krevní transfuse (packed erytrocyty [Hct 65%])

Krevní transfuse (plná krev [Hct 35% 50%])

6

Krevní transfuse (produkty z plasmy / z destiček)

7

Substituční terapie pro deficit humorální imunity (podávaná jako IGIV)

8

Léčba autoimunní trombocytopenické purpury (400 mg/kg IV)

8

Léčba autoimunní trombocytopenické purpury (1000 mg/kg IV)

10

Kawasakiho choroba

11

Onemocnění

lehké akutní (se zvýšenou teplotou nebo bez)

Všechny

Ne

střední až těžké akutní (s horečkou nebo bez)

Všechny

Ne

chronické

Všechny

Viz pozn. 9

Imunodeficit*

v rodinné anamnese

OPV

Viz pozn. 10

Varicella

Viz pozn. 10

Ostatní

Ano

u člena domácnosti

OPV

Ne

Ostatní

Ano

u očkovaného (hematologické a solidní tumory, kongenitální imunodeficit, dlouhodobá imunosuprese včetně steroidů)

OPV

Ne

MMR

Ne

Varicella

Ne, viz pozn. 11

Ostatní

Ano

Neurologické poruchy (včetně záchvatovitých onemocnění, dětské mozkové obrny a vývojového opoždění)

DTP/DTaP

Dle doporučení neurologa, viz pozn. 12.

Ostatní

Ano

Otitis media

mírná (se zvýšenou teplotou nebo bez)

Všechny

Ne

střední až těžká (s horečkou nebo bez)

Všechny

Ne

Těhotenství matky či člena domácnosti příjemce

Všechny

Ano

Prematurita

Všechny

Ano, viz pozn. 13 a 14

Reakce na předchozí dávku jakékoliv vakcíny

anafylaktická (život ohrožující)

Všechny

Ne, viz pozn. 15

lokální (mírná bolest, zčervenání, otok)

Všechny

Ano

Reakce na předchozí dávku DTP/DTaP

kolapsový či šoku podobný stav v průběhu 48 hodin po dávce

DTP/DTaP

Viz pozn. 25

trvalý neutišitelný pláč trvající 3 hodiny či déle v průběhu 48 hodin po dávce

DTP/DTaP

Viz pozn. 25

encefalopatie* v průběhu 7 dnů po dávce

DTP/DTaP

Ne; lze však podat vakcínu DT (frakce). Viz též pozn. 18

nežádoucí projevy po dávce vakcíny v rodinné anamnese

DTP/DTaP

Ano, viz pozn. 17 a 18

horečka <40.5° C v průběhu 48 hodin po dávce

DTP/DTaP

Ano, viz pozn. 17 a 18

horečka >= 40.5°C v průběhu 48 hodin po dávce

DTP/DTaP

Ne, pouze DT

syndrom Guillain-Barré (GBS) v průběhu 6 týdnů po dávce

DTP/DTaP

Ne, pouze DT

záchvaty - křeče v průběhu 3 dnů po dávce

DTP/DTaP

Ne, pouze DT, viz pozn. 17

Souběžné podávání vakcín

Všechny

Ano, viz pozn. 21

Syndrom náhlého úmrtí dítěte (SIDS) v rodinné anamnese

Všechny

Ano

Trombocytopenie

MMR

Viz pozn. 22

Ostatní

Ano

Trombocytopenická purpura (v anamnese)

MMR

Trvale kontraindikuje očkování proti zarděnkám. Očkovat divakcínou proti spalničkám a příušnicím lze. Viz též pozn. 22.

Ostatní

Ano

Tuberkulinový test, prováděný souběžně s vakcinací

MMR

Viz pozn. 23

Ostatní

Ano, běžně očkovat 1 týden po PPD (Mantoux II)

Tuberkulosa či positivní PPD

Živé vakcíny

Ne

Ostatní Ano

Neočkovaný člen domácnosti*

OPV

Ano, viz pozn. 24

Ostatní

Ano

Zvracení*

Všechny

Ne do vyšetření etiologie