11. národní očkovací den, 2005
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

Očkovanie detí v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy.

Šimurka P., Dluholucký S., Avdičová M., Máderová E., Oleár V.

   V celoslovenskom priemere pretrváva v pravidelnom očkovaní detí vysoká zaočkovanosť 98 - 99 % a s tým súvisiaca priaznivá situácia vo výskyte infekčných ochorení. Očkovací kalendár sa nezmenil, prakticky ani vakcíny. Zmeny sa očakávajú v druhej polovine roku 2003. 
    Na základe uznesenia vlády SR sa má od septembra 2003 rozšíriť imunizačný program o preočkovanie 13 ročných detí proti záškrtu a o očkovanie adolescentov proti hepatitíde B. Preočkovanie proti záškrtu bolo odporučené pre zistenú nižšiu kolektívnu imunitu u dospelých osôb. Údaje boli získané z vykonaných imunologických prehľadov, existuje reálne riziko zavlečenia diftérie zo susedných východných krajín, kde sa ochorenie stále vyskytuje. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je v pravidelnom očkovaní kojencov od roku 1998. Navrhovanou stratégiou vakcinácie adolescentov by boli v SR do roku 2010 zaočkované všetky deti do 12 rokov a v ďalších rokoch by sa pokračovalo iba u kojencov. 
    Už tretí rok prebieha program "Tretia dávka zadarmo", preočkovanie populácie bivalentnou vakcínou VHA+VHB s čiastočnou úhradou rodičov. Prvýkrát je tento program aj pre izolované očkovanie proti VHA ( pre tých, ktorý už boli očkovaní proti VHB v rámci pravidelného očkovania ). Opakovane sa realizuje mimoriadne očkovanie 2-ročných detí proti VHA v osadách s veľmi nízkym hygienickým štandardom, ročne sa zaočkuje asi 8 000 detí. 
    Boli zaznamenané médiami indukované antivakcinačné aktivity s následným ovplyvnením zaočkovania v sezóne 2002/2003. Ich dôsledkom bol napr. razantný pokles zaočkovania proti chrípke ( menej než 50 % zaočkovaných oproti predchádzajúcej sezóne ), následne s rozsiahlou chrípkovou epidémiou v prvých mesiacoch roku 2003 ( najväčšia za posledných 10 rokov ). Popri tradičných konferenciách venovaných očkovaniu ( Žilina, Košice, Bratislava ) sa začali uskutočňovať kurzy postgraduálneho vzdelávania vo vakcinológii v 8 krajských mestách, kurzy sú v priebehu celého roku, účastník absolvuje 6 popludňajšich seminárov pozostávajúcich z prednášok a panelovej diskusie. 
    V ďalšej etape úpravy Imunizačného programu SR sa zvažuje zavedenie zmiešanej schémy očkovania proti detskej obrne tj. podanie prvých dvoch dávok neživej vakcíny intramuskulárne a ďalších dvochdávok živej vakcíny perorálne, následne sa uvažuje o použití acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu na očkovanie najmladšieho ročníka detí (3 dávky základného očkovania ).