11. národní očkovací den, 2005
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

Současná situace v oblasti očkování,novela vyhlášky o očkování 

Sylva Kvášová, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

    Podána aktuální informace o stavu přípravy a věcné náplni novelizovaných předpisů a to zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocím a dále o zřízení poradního sboru paní ministryně pro preventabilní nákazy, který byl ustanoven počátkem letošního roku k řešení návrhů a koncepčních otázek v oblasti strategie očkování v ČR.     
    Vážně je třeba se zamyslet nad výsledky studie provedené v Jihočeském kraji, která podrobně analyzuje nárůst spotřeby očkovacích látek s acelulární pertusovou složkou a to jak z pohledu stanovování mnohdy účelově konstruovaných kontraindikací aplikace vakcíny s celobuněčnou pertusovou složkou tak i z pohledu finančních nákladů s tím spojených. Ke stávající situaci, která je konstatována i v ostatních krajích nepochybně přispívá sugestivně pojatá reklamní kampaň na vakcíny s acelulární pertusovou složkou, díky které může nejen laická,ale i odborná veřejnost nabýt dojmu, že očkovací látka s celulární pertusovou složkou nakupovaná ze státních prostředků je méně účinná, kvalitní a bezpečná.Dochází bohužel ke skutečnosti, kdy je přehlížen údaj výslovně uváděný v příbalových informacích k oběma typům očkovacích látek a sice, že u některých druhů kontraindikací se doporučuje očkovat jen vakcínami proti DITE a Hib.Nezanedbatelný je již výše uvedený finanční dopad na stání prostředky kdy např. v Jihočeském kraji si uspokojení lékařů na dodání očkovací látky Infanrix Hib v období od počátku roku 2001 do 31.3.03 pro celkem 201 dětí vyžádalo náklady ve výši 760 tis. Kč, zatímco očkování celého jednoho populačního ročníku ( v JČ kraji cca 7 000 dětí) očkovací látkou s celobuněčnou pertusovou složkou představuje náklady 4,450 mil. Kč. 
    Jedním ze zásadních úkolů PS pro preventabilní nákazy je zabývat se výše uvedenými zjištěními a přijmout taková opatření, která budou v plném rozsahu respektovat odborná, a etická kriteria při posuzování kontraindikací podání celulární pertusové složky vakcíny, která umožní snížení dosavadních nezdůvodnitelných nákladů. 
    Na základě současných zkušeností proto bude součástí administrativní kontroly proočkovanosti i kontrola indikací očkování očkovací látkou Infanrix a Infanrix Hib u každého dětského lékaře. Jako ocenění vzájemné spolupráce praktických lékařů pro děti a dorost a epidemiologů je třeba připomenout hodnocení mise expertů EU, která se v ČR uskutečnila v loňském roce.V jejich závěrečném slově zaznělo, že systém surveillance infekčních onemocnění v ČR je v praxi dobře fungující,plně odpovídá požadavkům EU a je systémem, na který může být Česká republika hrdá.