11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 
 

 

Rotavirové infekce ve světě a u nás - možnosti vakcinace
Helena Ambrožová, Infekční klinika FN Bulovka

Rotaviry jsou jedněmi z nejčastějších a nejzávažnějších vyvolavatelů abakteriálních gastroenteritid po celém světě. Nejtěžší průběh mají onemocnění vyvolaná rotaviry v rozvojových zemích., ve vyspělých zemích je mortalita výrazně nižší, ale rotavirové infekce představují zejména ekonomický problém. Počet onemocnění ve světě se odhaduje na více než 140 miliónů ročně a počet úmrtí u dětí do 5 let na 440 000 - 1 milión ročně. Rotaviry postihují nejvíce kojence a batolata a prakticky každé dítě se jimi infikuje do 5 let věku. V rozvojových zemích je nejvyšší výskyt mezi 6 - 11 měsíci, ve vyspělých zemích kolem 2 let, onemocnět ale mohou i starší děti a dospělí. Rotavirové infekce jsou časté i v rozvinutých zemích, v USA je ročně kolem 3,5 miliónů případů, 500000 vyšetření lékařem, 50 -100000 hospitalizací a až 125 úmrtí u dětí do 5 let. Náklady se odhadují na 100 - 400 miliónů dolarů ročně, v Irsku stojí jedno onemocnění 728 eur.

Dle našich zkušeností jsou rotaviry nejčastějšími vyvolavateli gastroenteritid u dětí i v České republice, ale pro nedostatečnou diagnostiku a hlášení převažují v EPIDATu stále bakteriální infekce, zejména salmonelózy a kampylobakteriózy. Virových gastroenteritid bylo v r. 2005 jen 5,43 % z více než 66000 hlášených průjmů. Na našem oddělení bývá nejvyšší výskyt v dubnu, nejpostiženější věkovou skupinou jsou děti mezi 1- 4 lety, rehydrataci i.v. či nasogastrickou sondou vyžadují až 75 % dětí, průměrná délka hospitalizace je 5,27 dne.

Rotaviry mají typickou sezónnost. V oblastech mírného pásma je nejvyšší výskyt v chladných obdobích roku, v tropech je endemický výskyt během celého roku. Lidská onemocnění jsou vyvolána rotaviry ze skupin A - C, nejvíce případů pak skupinou A, sérotypy G1 - G4, v posledních letech přibývá celosvětově i sérotypu G5.

Rotaviry jsou vysoce kontagiózní, k přenosu stačí 10 virových částic, a proto jsou i významným nozokomiálním patogenem. Onemocnění probíhá jako febrilní gastroenteritida se zvracením, četnými vodnatými stolicemi, výrazným meteorismem , bolestmi břicha a mnohdy rychlou dehydratací. Někdy bývá provázeno respiračními příznaky, febrilními křečemi a lehkou hepatopathií. Vylučování viru stolice může trvat 4 - 57 dní. V diagnostice je u nás k průkazu rotavirů ve stolici nejdostupnější latexová aglutinace, méně ELISA či přímá elektronová mikroskopie. Moderní molekulárně - genetické metody (RT - PCR) u nás zatím nejsou k dispozici.

Specifická léčba neexistuje, důležitá je zejména prevence. Cílem je vývoj bezpečné vakcíny. S ním se začalo brzy po objevu rotavirů ( Bishop 1973). Byly zkoušeny vakcíny připravené z rotavirů zvířecích ( bovinní a opičí), kombinovaných rotavirů zvířecích a lidských a konečně jen z kmenů lidských. Nejúčinnější vakcínou byla reassortantní tetravalentní vakcina RRV-TV ( RotaShield, Wyeth - Lederle), používaná plošně v USA od r. 1998. Pro zvýšený výskyt intususcepcí byla stažena z trhu v r.1999. Nyní není ve světě široce používaná vakcína, ale slibnými kandidáty jsou monovalentní vakcína z kmene RIX 4414 (Rotarix), která byla již schválena v několika zemích, a pentavalentní vakcína připravená z lidského kmene W 179 a bovinního kmene WC3 ( Rota - Teq).


 

ROTAVIRAL INFECTIONS IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY – POSSIBILITIES OF VACCINATION
Helena Ambrožová, Department of Infectious Diseases, Faculty Hospital Bulovka

Rotaviruses are one of the most frequent and the weightiest causative agents of abacterial gastroenteritis in children in the whole world. The most severe courses of rotaviral infections are observed in developing countries mortality in developed countries is much lower, but rotaviral infections represent particularly economic problem. The number of rotaviral infections is estimated for more than 140 millions per year in the world and the number of deaths in children under 5 years is estimated for 440 000 - 1 million per year. Infants and toddlers are affected most frequently and almost every child is infected by rotaviruses up to 5 year of age. The highest occurrence in children is between 6 - 11 months in developing countries and about 2 years in developed countries, but older children and adults can become ill too. Rotaviral infections are frequent in developed countries too. In the USA 3,5 million of cases occur per year, 500000 physician visits, 50 - 100000 hospitalizations are necessary and about 125 children under 5 years die every year. The costs are estimated for 100 - 400 millions dollars per year, in Ireland one case costs 728 euro.

According to our experience rotaviruses are the most frequent causative agents of gastroenteritis in children in the Czech Republic, but due to their insufficient detection and reporting bacterial infections (esp. salmonellas and campylobacters) represent in EPIDAT system prevailing group of causative agents. Only 5,43% from more than 66000 diarrheal diseases reported in the Czech Republic in 2005 were of viral origin. In our department the highest occurrence is usually in April, children between 1- 4 years are the most affected age group, dehydration is very frequent and in about 75% of children i.v. rehydration or rehydration by nasogastric tube is necessary. An average duration of hospitalization is 5,27 days.

Rotaviruses have typical seasonality, the highest occurrence is observed in cold months of the year in temperate climates, endemic occurrence during the whole year is observed in tropical areas. Human infections are caused by rotaviruses from groups A - C, majority of them by rotaviruses A, serotypes G1 - G4, in recent years the occurrence of serotype G 5 has increased.

Rotaviruses are highly contagious, infectious dose is very low, only about 10 viral particles and therefore they are the important nosocomial pathogen. Transmission is usually by fecal-oral route but sometimes can be airborne. Rotaviral infection manifests as febrile gastroenteritis with vomiting, frequent watery stools, bloating, abdominal pains and fast dehydration in many cases. Sometimes respiratory signs, febrile convulsions and mild hepatopathy can be observed. Duration of rotaviral excretion from stool can last between 4 - 57 days. For diagnostic latex agglutination is usually available in our country, ELISA or direct electron microscopy is less used. Molecular methods as PCR are still not available in the Czech Republic.

Specific treatment doesn’t exist and therefore prevention has the key role. The goal is the development of safe rotaviral vaccine. The development began soon after the discovery of rotavirus (Bishop, 1973). The different types of vaccines were tested. Vaccines were prepared from animal rotaviruses (bovine and rhesus), combined animal and human rotaviruses and human rotaviruses. The most effective vaccine was rhesus - based tetravalent human reassortant vaccine RRV-TV (RotaShield) used in the USA since the year 1998, but in 1999 it had to be withdrawn from the market due to side effects - higher occurrence of intussusceptions. At present broadly used vaccine doesn’t exist, but promising vaccine candidates are monovalent vaccine prepared from human strain RIX 4414 (Rotarix), which was licensed in some countries, and pentavalent reassortant vaccine prepared from human strain W179 and bovine strain WC3 (Rota-Teq).