11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 
   

PROBLEMATIKA BCG VAKCINACE V ČESKÉ REPUBLICE
Karel Křepela, P. Nykodýmová, E. Šejdová, J. Balý, E. Vítková
Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, FTN Praha, Plicní oddělení Říčany a Kutná Hora, Kalmetizační odd. Praha 4., SÚKL, Praha

Od roku 2001 přetrvává stále zvýšený výskyt komplikací po BCG vakcinaci, které souvisejí s těmito faktory: s druhem a dávkou vakcíny, s technikou aplikace, s věkem očkovaného, s jiným očkováním.

Druh a dávka vakcíny: Dnes užívaná dánská vakcína SSI Copenhagen je z dánského kmene 1331 stejně jako do té doby užívaná vakcína Behring. Také dávka je srovnatelná. Zvýšený výskyt komplikaci nesouvisí se změnou vakcíny.

Technika aplikace: Očkování v porodnicích dávkou vakcíny 0,05 ml s přísnou intradermální aplikací musí provádět k tomu určený erudovaný lékař s dostatečnou praxí. Mnohde se tak neděje, očkující se střídají podle toho, kdo má službu.

Věk očkovaného: Největší výskyt komplikací je u dětí kalmetizovaných po porodu. Děti, které se po porodu očkují proti hepatitidě B a BCG vakcinace se provádí až mezi 7.-12. měsícem věku mají BCG komplikace v minimálním počtu. Kostní komplikace po BCG vakcinaci se vyskytují jen u dětí očkovaných po porodu. U dětí s vrozeným defektem imunity, které jsou kalmetizovány po porodu, kdy defekt není dosud zjištěn, hrozí generalizace infekce s letálním průběhem.

Vliv jiného očkování: Významný vzestup lokálních komplikací nastal po zavedení tetravakcíny DiTePeHib spole s vakcínou proti hepatitidě B v roce 2001. Tyto komplikace se objevují i po aplikaci Infanrixu, poliovakcíny, pentavakcíny a hexavakcíny. Rozbor případů ošetřených s BCG komplikacemi na výše uvedených pracovištích prokázal, že výskyt těchto druhotných komplikací činí až polovinu všech komplikací. Ukazuje se, že nezáleží na druhu vakcíny, ale na příliš krátkém intervalu mezi BCG vakcinací a dalším očkováním. Další očkování se může podat až po zhojené jizvě po BCG vakcinaci, což bývá nejdříve ve věku 3 měsíců, ale mnohdy i později. Přesto komplikace vznikají i při těchto intervalech. Ideální interval by byl alespoň 6 měsíců.

Závěr: Ke snížení počtu BCG komplikací je třeba zkvalitnit techniku očkování v porodnicích. Druhotné komplikace po dalším očkování by se podařilo snížit prodloužením intervalu mezi BCG vakcinací a dalším očkováním alespoň na 6 měsíců. Prodloužení doporučené MZ od 1.9.05 na 12 týdnů situaci neřeší, většina dětí je již dnes očkována v tomto termínu nebo dokonce později.

Významný pokles komplikací je možno dosáhnout změnou očkovacího kalendáře, kterou doporučila Česká pneumologická a ftiseologická společnost, kdy by se primovakcinace proti tbc posunula mezi 7.-12. měsíc dítěte jako je tomu u dětí očkovaných po narození proti hepatitidě B. Tento návrh má řadu výhod:

  • Vymizí problém s dodržením správné techniky očkování v porodnících.
  • Vymizí riziko očkování dětí s vrozeným defektem imunity.
  • Vymizí kostní komplikace, které vznikají jen u dětí očkovaných po porodu.
  • Vymizí zcela druhotné komplikace a nedojde k narušení očkovacího kalendáře jejich protrahovaným hojením.
  • Očkování budou zajišťovat kalmetizační oddělení, kde pracují kvalifikované sestry s dostatečnou erudicí.

 

 PROBLEMS OF BCG VACCINATION IN THE CZECH REPUBLIC
Karel Křepela, P. Nykodýmová, E. Šejdová, J. Balý, E. Vítková

For BCG vaccination a live vaccine prepared from a Mycobacterium bovis strain is used. After this vaccination we observe during several last years increase of postvaccinal complications, who depend on:

The type and dose of used vaccine: nowadays we use a danish vaccine Copenhagen, which is prepared from a danish strain 1331. The Behring vaccine used before was prepared from the same strain. The dose of these two vaccines is comparable . The change of used vaccines was not reason for the increase of postvaccinal complications.

  • Technical skill of persons, who vaccinate newborns, is necessary, otherwise more postvaccinal complications must be expected.
  • The age of vaccinated children: most local postvaccinal complication are observed in newborns vaccinated after birth. Osteoarticular BCG complications are found only in these children. A vaccination of a newborn with a congenital defect of immunity, which is not yet diagnosed, can lead to a letal BCG dissemination.
  • Coincidence with other vaccination: A significant increase of local complications after BCG vaccination is observed after introduction of tetravaccine DiTePeHiB together with the hepatitis B vaccine in the year 2001. These vaccines are applicated from the third month of life and duringe several next weeks reactivation already healed scars after BCG vaccination or enlargement of lymhnodes in the left axillary reagon with colliquation are observed. It is evident, that the interval between BCG vaccination and next vaccination is short, it should be minimal 6 month.
  • Summary: A proposal to change the vaccination schedule was given: to shift the BCG vaccination from the newborn´s period to the age between the 7. and 12. month of life. This system will evidently lower the number of all kindes of BCG complications mentioned above.