11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 
   

Distribuce, uchovávání očkovacích látek a jejich interakce s léčivy
Josef Bakeš, Česká lékárnická komora

Všechny vakcíny, včetně veterinárních jsou zajistitelné přes lékárny. Prakticky jsou mnohodávková balení určená pro kolektivní očkování dodávána přímo do ordinací via SZÚ nebo KHS. Očkovací látky podávané na odděleních nemocnic, mohou být distribuovány pouze prostřednictvím ústavních (nemocničních) lékáren nebo lékáren s odbornými pracovišti, které smějí zásobovat lůžková zařízení. Rozvíjí se distribuce kombinovaných vakcín především (hexavakcíny DTaP+Hib+HBV+IPV), vyjma HAV + HBV - klesá počet nezajištěných pacientů spadajících do věkového limitu 5-11 let. Stejně tak v útlumu jsou monovakcíny obsažené v kombinovaných (HiB).

Od výroby až po lékárnu je každý kus léku dohledatelný a evidován. Stejně přísné požadavky se vztahují i na uchovávání ve výrobních a distribučních skladech, na transport a uchovávání v lékárně až do samotného výdeje pacientovi nebo zdravotníkovi. Uchovávání termolabilních léčiv je dle Správné lékárenské praxe v dvojím teplotním rozmezí a) 2-7°C; b) 8-15°C. U stabilních léčiv 16-25°C. Cílem je zachovat posloupnost správného teplotního režimu léčiva ve všech stupních skladování včetně uchovávání pacientem – teplotní řetězec.

Lékárník je terminálním „bezpečnostním prvkem“ systému zdravotnictví a jeho role se vlivem narůstajícího samoléčení posiluje i v oblasti primární zdravotní péče. Vzrůstá pacientská potřeba v jeho schopnosti relevantní prediagnostiky, terapie a správných léčebných postupů, prevence a edukace pacientů. ČLK klade na edukaci pacientů a motivaci v ní významný důraz. Stejně tak umožňuje lékárníkům pravidelné i mimořádné školící a odborně vzdělávací akce, semináře a přednášky za účasti odborníků včetně lékařských autorit z praxe. Stěžejní v práci lékárníka stále zůstává spolupráce s lékaři převážně v oblasti farmakokonzultační. V nemocničních podmínkách je úroveň poradenství navíc specifičtější a je prováděna klinickými farmaceuty nebo specializovanými nemocničními lékárníky v oblasti farmakodynamiky a farmakokinetiky léčiv v rámci konsilií. Naprosto neodmyslitelnou složkou práce je farmakoekonomické myšlení v rámci lékové politiky konkrétního lůžkového zařízení. Ve vztahu k pacientům přicházejícím z ordinací pediatra (PLDD) je role lékárníka v pozici nejen „diskrétního farmako-oponenta“ lékaře a současně obhájce jeho postupů, ale také trpělivého poradce rodičů obdařeného psychosociálním povědomím. Významným prvkem v pracovní náplni dispenzační činnosti lékárníka je odhalování farmakointerakcí, sledování nežádoucích účinků. V ČR je postoj odborné veřejnosti k farmakointerakcím nízký. V zahraničních nemocnicích je iatrogenně negativní vliv na zdraví pacienta z důvodu nevhodné kombinace léčiv snižován až eliminován specializovaným lékárníkem, který v pozici výstupní kontroly přepracuje lékařem navrženou medikaci nebo ji potvrdí. Tento symbiotický mechanismus se nemocnicím vyplácí jako ochrana před soudními spory s pacienty. U očkovacích látek je situace jiná. Kontraindikace, nežádoucí účinky, postvakcinační reakce převážně sleduje lékař sám. Stejně tak interakce v rámci vakcinačního programu – odstupy mezi podáváním vakcín. Zde lékárník zajišťuje roli „monitora na vyžádání“. Lékové farmakokinetické interakce se dějí na úrovni: absorbce, distribuce, biotransformace, eliminace. U léčiv jsou nejčastěji na úrovni distribuce ovlivněny (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 a P-glykoprotein) Nežádoucím dějem je tak nechtěné ovlivnění činnosti farmakodynamiky léčiva, fyziologické reakce nebo faktoru, ovlivnění míry a rychlosti biologické dostupnosti léčiva nebo dalších léčiv, ať už prostřednictvím léčiva prvního nebo prostřednictvím některého z jeho metabolitů nebo vlivem následné biotransformace organismem. U očkovacích látek dochází ve vztahu k jiným léčivům minimálně ke dvěma známo možným interakcím:

- 1. přímým vlivem léčiva na imunitní systém může dojít k neodpovídajícímu navození protilátkové odpovědi podané očkovací látky, tímto se vyznačují imunosupresíva, glukokortikoidy, některá antibiotika, antimykotika, antivirotika, sporný je vliv imunomodulátorů.

- 2. přímým vlivem léčiva nebo skupiny léčiv a jejich metabolitů ve volné nebo vázané formě může dojít příkladně u adsorbovaných vakcín k vazbě mezi nosičem antigenu a léčivem, což může ovlivnit navození protilátkové odpovědi.

 

 Distribution, storage of vaccines and their interactions with medicines
Josef BakešCzech Pharmacist Chambre

All vaccines including veterinary vaccines are supplied through pharmacies. Multidosage packages determined for group ( collective) vaccination are supplied directly to surgeries via the State Health Institute or the Regional Health Authority. Vaccines used in wards of hospitals can be delivered only through hospital pharmacies or pharmacies with professional workplaces, which are allowed to supply inpatient facilities. The distribution of combined vaccines has developed especially ( hexavaccines DtaP +Hib+HBV+IPV), HAV + HBV excepted ( a number of non - vaccinated patients in age limit of 5 – 11 years has reduced). In the same way monovaccines included in combined (HiB) are reduced.

It is possible to find and record each medicine starting from production and finishing in a pharmacy. Suchlike strict requirements are also applied to the storage in the production and distribution stores, to the transport and storage in a pharmacy and the dispensation to a patient or a health professional. The storage of thermolabile medicines is according to the Good dispensation practice in two temperature range a) 2 - 7 degrees of Celsius, 8 - 15 degrees of Celsius, as for stable medicines it is 16 - 25 degrees of Celsius. The aim is to keep sequence of a temperature schedule of a medicine at all stages of storage including storage by a patient - temperature chain.

A pharmacist is a final „ safety element“ of the health service and its role has been also strengthened in the field of primary health care, which is caused by increased interest in self-medication.

The patient´s need of relevant prediagnostics, therapy and right methods of treatment, the prevention and education of patients has increased. The Czech Chamber of Pharmacists put great emphasis on the education of patients and their motivation. It arranges for pharmacists regular and special training activities, seminars and lectures. Professionals including physicians (experts) from practice give lectures and manage workshops here. A pharmacist concentrates its work mainly at cooperation with physicians especially in the field of pharmaco - counselling. Moreover, the level of counselling is more specific in hospitals. It is performed by clinical pharmacists or specialized hospital pharmacies in the fields of pharmacodynamics and pharmacokinetics within consultations. Pharmacoeconomic thinking within the medicine policy of a concrete inpatient facility forms an integral part of work. In relation to patients coming from surgeries of paediatricians a pharmacist is not only a „discreet pharmaco - opponent“ of a physician and a defender of its procedures, but also is a patient adviser of parrents, who has psychosocial skills. An important element of working description of dispensing activity of a pharmacist is identification of pharmacointeractions and following of adverse effects. In the Czech Republic we can not speak about good attitude of professional public to pharmacointeractions. In foreign hospitals a specialized pharmacist reduces or eliminates negative effect on health of a patient resulting from an incorrect combination of medicines. This pharmacist revises medication proposed by a physician or confirms it from a position of final control. This symbiotic mechanism is beneficial for hospitals in the case of legal disputes with patients. As for vaccines that´s a different matter. Contraindications, adverse effects, postvaccination reactions are followed by a physician like interactions within a vaccination programme - intervals between vaccines use. Here a pharmacist plays a role of „ monitor on request“. Drug pharmacokinetics interactions occur on the level: absorption, distribution, biotransformation, elimination. As for medicines there are most often influenced on the level of distribution : (CYP1A2, CYP2B6,CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,CYP2E1,CYP3A4 and P – glycoprotein). Undesirable influence of activity of pharmacodynamics of medicine, physiological reaction or factor, the influence of degree and speed ( rate) of biological availability of medicine or other medicines either through first medicine or some of its metabolites or under influence of subsequent biotransformation by organism are unwelcome actions. As for vaccines a minimum of 2 possible known interactions occur in relation to other medicines:

- Under a first direct influence of medicine on an immune system there can happen unsuitable antibody answer of a supplied vaccine ( immunosuppresives, glucocortikoids, some antibiotics, antimycotics, antivirals, the effect of immunomodulators is controversial.

- Under a second direct influence of medicine or group of medicines and their metabolites in a free or fixed form as for adsorbed vaccines there can create a bond between a holder of antigen and medicine, which can influence the creation of antibody answer.