11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 
 

Očkování a konsultace na alergo – imunologické ambulanci
Daňková E., Honzová S.
Imunologické centrum, Imumed s.r.o., Praha
dankova@imumed.cz

Alergolog a klinický imunolog je ze zákona jedním ze specialistů zodpovědných za trvalou kontraindikaci očkování. Měl by vyloučit možný vývoj závažné alergické reakce u rizikových osob nebo přítomnost imunodeficitu před podáním živé vakcíny. Přítomnost alergického onemocnění jako bronchiální astma, polinóza či atopický ekzém není kontraindikací aktivní imunizace žádnou očkovací látkou, je však třeba dodržovat preventivní opatření. Přechodné zhoršení průběhu alergického onemocnění nelze zcela vyloučit, proto je vhodné očkovat atopiky pod clonou antihistaminika, například začít 1 den před očkováním a pokračovat 3 až 10 dní po aplikaci očkovací látky, pokud není antihistminikum podáváno dlouhodobě. Jednou z trvalých kontraindikací očkování je aplikace vakcíny, po které se již v minulosti objevila závažná alergická reakce, nesmí se aplikovat ani vakcína, která obsahuje složku po které se závažná reakce již vyskytla. Jedná se především o těžkou celkovou anafylaktickou resp. anafylaktoidní reakci. Tyto reakce jsou vzácné, vyskytují se po různých látkách ve frekvenci asi 1 případ na 500 000 až 1 000 000 očkovaných. Mezi alergeny, které jsou pokládány za možné vyvolavatele anafylaktické reakce v očkovacích látkách patří želatina, vaječný protein, antibiotika- neomycin, kanamycin ,streptomycin, polymyxin B, alergeny kvasinek i samotný tetanický anatoxin.

Dle „Position Papers WHO“ pro jednotlivé očkovací látky se živá vakcína nesmí podat osobě s těžkým primárním nebo sekundárním imunodeficitním stavem. Živé vakcíny jsou všechny očkovací látky proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, varicelle, žluté zimnici a TBC. Vakcíny proti poliomyelitidě mají živou i neživou variantu. Základní testy, které nás mohou upozornit na přítomnost většiny těžkých primárních imunodeficitních stavů je krevní obraz s diferenciálním rozpočtem a hladiny imunoglobulínů IgG, IgA, IgM a IgE. Pokud je u pacienta podezření na defekt fagocytózy (chronické a opakované pyodermie, purulentní infekce, často lymfadenitidy a hepatosplenomegalie), je nezbytné před BCG ověřit schopnost oxidativního vzplanutí fagocytujících buněk.

Specifické protilátky po aplikaci většiny očkovacích látek jsou rutinním ukazatele úrovně protektivní imunity. Očkování při vysokých titrech specifických protilátek , ať již vznikly po imunizaci či infekci se všeobecně pokládá za bezpečné. Existuje však hypotéza, že při aktivní imunizaci geneticky predisponovaných osob při vysokém titru specifických protilátek proti tetanu mohou vzniknout nežádoucí imunokomplexové reakce.


 

Vaccination and Consultation in the Outpatient Clinic of Allergy and Clinical Immunology
Daňková E., Honzová S.
Imunologické centrum, Imumed s.r.o., Praha
dankova@imumed.cz

Allergologists and clinical immunologists are responsible by the law for permanent contraindications of immunizations. Before applying live vaccines they should exclude the possibility of developing a serious allergic reaction or the presence of serious immunodeficiency Allergic diseases such as asthma, pollinosis, and eczema are not contraindications to vaccination; however, it is necessary to adopt preventive measures. Temporary exacerbation of an allergic disease could not be excluded and it is reasonable to immunize under the cover of antihistamines. For instance, we can start one day before vaccination and continue for 3-10 days thereafter, if antihistamines are not taken regularly. Administration of a vaccine after which a serious allergic reaction has developed in the past is one of the permanent contraindications; it is also not allowed to use a vaccine containing a compound after which a serious allergic reaction (severe anaphylactic or anaphylactic-like reactions in particular) has developed. These reactions are very rare with an incidence of 1 : 500 000 – 1 000 000 cases after different vaccines. Gelatine, egg protein, antibiotics (neomycin, kanamycin, streptomycin, polymyxin B), yeasts allergens and tetanus anatoxin alone are considered to be most likely responsible for anaphylactic reactions.
36. strana
According to “The Position Papers WHO” for individual vaccines a live vaccine must not be given to a person with severe primary or secondary immunodeficiency. There is nearly no risk to administer a live vaccine to an adult with primary immunodeficiency, which has manifested itself in infancy. Live vaccines are all measles, mumps, rubella, varicella, yellow fewer and BCG vaccines. . Poliomyelitis vaccines may be live or inactivated. Most of serious primary immunodeficiencies are identified by blood count with differential and by determining the levels of immunoglobulins G,
35. strana
A, M and E. It is critical to examine the oxidative burst of leukocytes if there is a suspicion of a defect of phagocytosis (chronic pyodermy, purulent infections, often lymphadenopathy and hepatosplenomegaly) before BCG administration.

Specific antibodies are routine markers of protective immunity. Vaccination in the presence of a high titer of specific antibodies is generally considered to be safe. However a hypothesis has been put forth under which adverse immune complex reactions may develop after tetanus immunization in genetically predisposed persons in the presence of a high titre of specific antibodies. dankova@imumed.cz