11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 
 

Závažné pneumokokové infekce v dětství (Invasive Pneumococcus Diseases=IPD)
Jan Janda (za Českou pediatrickou společnost a Pracovní skupinu pro očkování u dětí )

Kmeny Streptococcus pneumoniae (pneumokoky) vyvolávají široké spektrum nemocí, z nichž nejčastější jsou většinou banální otitidy, ale bohužel i život ohrožující pneumonie, meningitidy a sepse.V rozvojových zemích zemře ročně více než 1 milion dětí na pneumokokové infekce (většinou jsou to děti mladší 5 let, příčinou smrti je pneumonie). Pneumokokové infekce se ale stávají problémem i v zemích vyspělých, jsou zde dnes např. nejčastější příčinou hnisavé meningitidy. Rizikovou skupinou pro vznik IPD jsou děti s vrozenou poruchou imunity, ale ještě častěji děti léčené imunosupresivy nebo cytostatiky (malignity, stavy po transplantacích, systémová onemocnění), děti s asplenií resp. po splenektomii, s HIV infekcí, atd. USA např. hlásí ročně 1400 případů meningitidy a 16.000 případů sepse na podkladě pneumokokové infekce s vysokou mortalitou. Důležitý je fakt, že přeživší děti mají často trvalé následky (neurologické poruchy, poruchy sluchu, poruchy učení).. Epidemiologická situace v České republice byla mapována mikrobiologickou surveillance prováděnou v létech 1996-2003, kdy testováno 1533 kmenů pneumokoka izolovaného od pacientů s IPD.. Nejčastěji izolované sérotypy byly 3, 19F, 9V, 23F, 1, 14. U kojenců a batolat převládal typ 6B, u dětí mezi 2-5 lety pak typy 4, 6B, 7F, 18 C a u starších pacientů 4, 7F, 8, 90N, 10A, 11A (Motlová J- Epid.Mikrob.Imunol., 54, 2005, 3-10). Ve studii provedené v ČR u dětí s otitis media prokázali autoři nejčastěji kmeny 3, 19F, 23 F, 14, 9V, 1, 6B,11A, a 28F. Nalezené kmeny byly pokryty 7-valentní vakcínou v 52.1%, 9-valentní vakcínou v 57.8% a 11-valentní vakcínou v 75.7%. U 108 pacientů s IPD bylo pokrytí vyšší- 62%- 66.4% a 77.5%. (Prymula R et al: Ind J Med Res, 2004 May, 119 Suppl., 168-70). Otitidy představují sice většinou banální onemocnění, ale náklady spojené s jejich léčbou a kontrolami jsou ve vyspělých státech enormní. Rezistence kmenů pneumokoků vůči ATB a chemoterapeutikům byla u nás testována u 483 pacientů v létech 2001-2003. Vůči PNC byla prokázána jen u 5.2% kmenů, ale byla více než dvojnásobná u malých dětí (12.7%). Kmeny byly rezistentní vůči cotrimoxazolu (90.9%), tetracyklinu (8.9%), chloramfenikolu (4.6%), erytromycinu (2.3%). Mezi invazivními rezistentními sérotypy byl nejčastější kmen 9V. Autoři upozorňují ovšem na fakt, že počet testovaných kmenů byl podstatně nižší než v jiných vyspělých zemích (přepočteno na jejich populaci). To je důležitá zpráva pro pediatry i ostatní kliniky- u nás se bohužel stále poměrně zřídka odebírá krev na hemokulturu u dětí s rozsáhlejšími pneumoniemi, otitidami a nejasnou horečkou septického typu (Urbášková P et al: ČLČ, 2004, 143, 178-183).

Vakcinace proti pneumokokovým infekcím: polyvalentní polysacharidová vakcína kryje sice 23 sérotypů, ale není použitelná u kojenců a batolat, kde je riziko IPD nejvyšší (nevytváří se dostatečný titr protilátek). Heptavalentní vakcína byla zavedena jako celoplošné očkování v USA už před několika léty a dosavadní zprávy přesvědčivě ukazují u dětí významný pokles nejen IPD, ale i otitid. Má příznivý dopad i u starší populace. Nevýhodou vakcíny je zatím její vysoká cena.

Současná situace v ČR: mezi epidemiology a pediatry v ČR je shoda v tom, že by se měla co nejdříve zahájit vakcinace rizikových skupin. Probíhá jednání na úrovni resortu a zdravotních pojišťoven, jak tuto urgentní situaci řešit. Vakcína dlouho nebyla v ČR k dispozici (vzhledem k její vysoké efektivitě prokázané v posledních létech v USA byl zájem tak velký, že výrobce nestačil krýt požadavky a dodávky směřovaly přednostně do USA).

Podrobnosti o heptavalentní pneumokokové vakcíně jsou prezentovány v následujícím sdělení MUDr. Jitky Škovránkové, kde jsou uvedeny i rizikové skupiny, kde by se přednostně mělo očkovat.


 

Pneumococcus diseases in children
Jan Janda: on behalf of the Czech Pediatric Society and Working Group on Vaccination of Children in the Czech Republic

Pneumococcus strain are responsible for a broad spectrum of illnesses, the most common of which is otitis media, pneumonia, meningitis and systemic multiorgan infections. Worldwide, pneumococcal pneumonia causes approximately 1.2 million deaths each year (mostly due pneumonia in children under five years of age). Pneumococcus is now the primary cause of meningitis in children. Conditions associated with increased risk of serious pneumococcal disease include immuncompromised patients (malignancies, organ transplantation, systemic illnesses), asplenia, HIV infection, sickle cell anaemia etc. E.g. surveillance from USA reported incidence of 1400 cases of meningitis and 16000 sepsis in children aged under 5/per year resulting in death rate of 10 to 30 percent. Important fact is that up 30 percent of survivors reveal serious neurological problems, including deafness and learning disabilities (due to partial hear loss).

The situation in the Czech Republic (CZ): mapping the epidemiological situation in the Czech Republic 1996-2003 (1553 strains isolated from pneumococcus invasive diseases -IPD) revealed as most often Pneumococcus type 3, 19F, 9V, 23F, 1, 14. Among infants and toddlers the strain 6B prevailed. The most common finding in children aged 2-5 years were strains 4, 6B, 7F, 18C. In older individuals strains 4, 7F, 8, 90N, 10A, 11A have been found. (Motlova J et al: Epid.Mikrob. Imunol., 54, 2005, 3-10)

A microbiological survey in children with acute otitis media performed in CZ showed most frequent pneumococcus strains 3, 19F, 23F, 14, 9V, 1, 6B, 11A and 28F. Vaccine coverage for the identified serotypes in acute otitis media patients was 52.1 per cent for the 7-valent vaccine, 57.8 per cent for the 9-valent vaccine and 75.7 per cent for the 11-valent form of the vaccine. In 108 patients with invasive pneumococcal disease, the most frequent serotypes were 6B, 9V, 14, 19F, 3 and 23F. Vaccine coverage for the identified serotypes in patients with invasive pneumococcal disease was 62 per cent for the 7-valent vaccine, 66.4 per cent for the 9-valent vaccine and 77.5 per cent for the 11-valent form of the vaccine (Prymula Ret al: Indian J Med Res. 2004 May;119 Suppl:168-70).

Pneumococcus resistence to ATB and chemotherapeutics in Czech Republic has been tested by Urbaskova P. al. As many as 5.2% strains from blood or cerebrospinal fluid of 483 patients 2001 up 2003 were penicillin-non-susceptible. Incidence of penicillin-resistent S. pneumoniae strains was highest in children of the youngest age group (12.7%). Pneumococci tested were resistant to cotrimoxazol (9.9%), tetracycline (8.9%), chloramphenicol (4.6%), erythromycin (2.3%), none of the strains was resistant to linezolid. Comparison of the results from 1996-1999 shows a permanent occurrence of invasive resistive strains ranging about 5%, the most frequent was serotype 9V. Collecting the material of invasive pneumococcal strains, the figures are five times smaller than that of any other European country with comparable populations over the same period of time. This result may reflect low number of patient, where blood culture for microbiological examination has been provided (Urbaskova P et al: Cas Lek Cesk. 2004;143:178-83.) This report should be an important message for clinical pediatricians to take more often blood culture in children with symptoms of pneumonia, meningitis, otitis and unclear fever.

Vaccination: there is a common consent among pediatricians in Czech Republic, the new heptavalent vaccine should be available for children in this country. As the first step, the children at risk should be vaccinated as soon as possible. The list of these disorders has been already prepared by pediatricians. Before the Czech Ministry of Health will provide the financial coverage of this task, there are attempts to negotiate with the Czech Health Insurance Companies to bridge this gap. The price of the vaccine is to high to expect a private initiative of parents. (See also the next abstract from J.Skovrankova, MD)

jan.janda@lfmotol.cuni.cz