11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 
 

Možnosti vakcinace proti rotavirům
Jan Sixta
Medical Affairs Manager
GSK Biologicals

Rotaviry jsou jedním z nejčastějších původců dětských průjmů po celém světě. Téměř každé dítě – bez ohledu na sociální status – prodělá RV gastroenteritidu do 5. roku svého života. V rozvojových zemích je onemocnění příčinou vysoké mortality, v zemích vyspělých pak představuje zejména významnou socio-ekonomickou zátěž. Protože protiepidemická zdravotní opatření nevedou k dostatečné kontrole nemoci, bude očkování patrně jedinou efektivní metodou prevence.

Vývoj rotavirových vakcín začal v sedmdesátých letech minulého století. První registrovaná vakcína, RotaShield, byla reasortovaná opičí/lidská tetravalentní očkovací látka. V r. 1999, rok po svém uvedení na trh, musela být z trhu stažena kvůli příčinné souvislosti s výskytem intususcepcí. Nyní, po 6 letech, jsou ve vývojových plánech farmaceutických firem nejméně 2 jiné kandidátní vakcíny. Atenuovaná lidská monovalentní vakcína RIX 4414 získala již licenci v Mexiku a v Kuvajtu pod názvěm RotarixTM . Bezpečnostní a účinnostní data této kandidátní vakcíny jsou slibná, zejména rozsáhlá evidence, která nesvědčí pro vztah mezi očkovací látkou a event. případy intususcepce. Nicméně, výsledky rozsáhlých randomizovaných klinických studií bude třeba průběžně doplňovat postmarketingovou surveillance.

V České republice nejsou ještě vakcíny proti rotavirům dostupné. Ačkoliv registrační proces ještě probíhá, je čas začít uvažovat o vakcinační strategii: o cílových skupinách, o optimálním schématu, o způsobu hrazení apod.


Rotavirus is one of the most common diarrheal pathogens in children worldwide. Nearly every child irrespective of his or her social status experiences RV gastroeneteritis up to 5 years of age. The disease is cause of high mortality in developing countries and it represents substantial socio-economic burden in developed countries. Since sanitary measures fail to control the disease, vaccination seems to be only effective way of prevention in future.

Development of RV vaccines began in 1970s. The first licenced vaccine was RotaShield, rhesus-based tetravalent human reassortant vaccine. In 1999, 1 year after its launch, this product had to be withdrawn from the market due to casual link with intusussception.

Now, 6 years after, at least 2 other candidate vaccines are in research pipelines of pharmaceutical companies. A live attenuated human candidate vaccine RIX 4414 has already been licenced in Mexico and Kuweit as a brand RotarixTM. Safety and efficacy data seems to be very promising, especially concerning strong evidence of no link between vaccination and intusussception. However, results of large randomised clinical trials have to be completed with postmarketing surveillance on ongoing base.

RV vaccines are not available in Czech Republic yet. Although registration procedure is still running, there is time to start think about vaccination strategy: defined target groups, optimal vaccination scheme or reimbrushment, etc.