11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  pozvánka
  program
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 8. národního očkovacího dne

Efektivita podání pneumokokových vakcín z hlediska zastoupení sérotypů a průkazu postvakcinačních protilátek
Jitka Motlová, Ruth Bícová
NRL pro streptokoky a enterokoky, CEM-SZÚ, Praha

   Streptococcus pneumoniae vyvolává závažná onemocnění, která jsou příčinou vysoké mortality lidí na celém světě. Je hlavním agens bakteriálních pneumonií, jedna z nejčastějších příčin bakteriálních meningitid, bakterémií, otitis media a dalších infekcí včetně komplikací (endo/perikarditidy, peritonitidy, mozkové abscesy a další). Zvýšené riziko pro infekce mají děti mladší 2 let, dospělí, starší 65 let a osoby s predispozicí formou jmenovitých základních onemocnění. Incidence invazivních infekcí v západní Evropě je >15/100 000, počet úmrtí 1-2 mil/rok. V rozvojových zemích je incidence vyšší, pro ČR nejsou epidemiologické údaje známy. Odhad incidence na podkladě počtu do NRL zasílaných kmenů (okolo 180/rok) nepovažujeme za relevantní. Uvedené údaje jsou důvodem pro spolupráci s Wyeth Whitehall, jejímž hlavním cílem mimo zastoupení sérotypů je zjištění incidence pneumokokových invazivních infekcí u dětí do 5ti let věku. Paralelní studie, sponzorovaná SmithKline Beecham, je zaměřena se stejným cílem na otitis media u dětí 0-2 letých.

   Závažnost infekcí, obtíže při zjišťování jejich etiologie a nárůst rezistence k antibiotikům jsou důvodem pro vývoj a aplikaci typově specifických vakcín. Vakcíny zahrnují pouze část z dosud popsaných více než 90ti sérotypů S.pneumoniae. Spektrum ve vakcíně zařazených sérotypů je výsledkem studií zejména USA a Francie. Spektrum typů má geografická a etnická specifika. Proto musí být použití vakcíny v jednotlivých zemích podloženo studií o jejich prevalenci v populaci. Toto platí zejména pro vakcíny s nízkým počtem typů (konjugované vakcíny). Protektivní titr pneumokokových postvakcinačních protilátek je ovlivněn věkem pacienta a případnou přítomností základního onemocnění. Proto stanovení koncentrace postvakcinačních typových pneumokokových protilátek v séru je v indikovaných případech nezbytné pro potvrzení úspěšnosti imunizace. V ČR je od roku 1997 registrovaná polysacharidová vakcína Pneumo 23 (Pasteur Mérieux) a v tomto roce se uvažuje o registraci heptavalentní vakcíny Prevenar (Wyeth Whitewall). Použití vakcín v ČR je dáno vyhláškou č. 439 MZ z prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem.

   V NRL probíhá typizace kmenů pneumokoků od roku 1996 a od 1998 je prováděna v laboratoři vyvinutá EIA metoda k průkazu postvakcinačních IgG protilátek. Cílem je zajistit efektivní aplikaci pneumokokové vakcíny.

   V období 1996-2001 bylo v NRL typováno 1260 kmenů izolovaných z invazivních a 580 kmenů získaných z běžných pneumokokových infekcí horních cest dýchacích. Typy prevalující u pacientů bez rozdílu věku 3(13,3%), 19F(10,5%), 9V(9,6%), 23F(6,7%), 14(6,0%),1(5,7%), 6A a 19A(každý 4,2%) a 6B(3,6%) jsou s výjimkou typu 6A součástí 23val vakcíny, která pokrývá 85% zjištěných sérotypů. Vakcína zahrnuje i prevalující resistentní typy (3,1,14,19A,9V). Vakcinační typ 2 nebyl v ČR dosud zjištěn. Účinnost konjugovaných vakcín, heptavalentní a 9valentní formy, je limitována nízkým zastoupením vakcinačních sérotypů v populaci. Řešením pro ČR může být až 11valentní podoba vakcíny. Toto platí nejen pro děti do 2 let věku, pro které je vakcína primárně určena, ale i pro další věkové kategorie v případě použití těchto vakcín pro revakcinaci po aplikaci vakcíny polysacharidové. 11val vakcína pokrývá 64% sérotypů identifikovaných u dětí 0-2 roky, 72% typů u dětí 2-5let a 61% typů u pacientů nad 65let věku. Vyšší efektivita je zejména důsledkem zařazení antigenu typu 3. Kmeny uvedeného typu patří vždy ke dvěma nejčastěji zastoupeným typům u pacientů všech věkových skupin. Typ je nejčastěji identifikovaným typem z likvorů a druhým prevalujícím v hemokulturách. Vysoce převažuje v relevantních klinických vzorcích od pacientů s onemocněními dolních dýchacích cest. Zatím nebyla doložena zásadní změna v prevalenci sérotypů v průběhu let.

   Metodou EIA byla stanovena koncentrace typových pneumokokových protilátek (APN) u 886 osob (domovy důchodců, LDN, dialyzovaní pacienti po splenektomii). Signifikantní zvýšení titru APN bylo zjištěno v sérech 95% osob domovů důchodců a LDN a 84% dialyzovaných pacientů.