11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  pozvánka
  program
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 8. národního očkovacího dne

Povinnosti zdravotnických zařízení a osob na úseku prevence infekcí a odpovědnost za nesplnění těchto povinností podle zákona o ochraně veřejného zdraví
JUDr. Zdena Krýsová
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonům, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001. Zejména v hlavě třetí upravil podmínky prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění. Od 1. ledna 2001 byl zákon č. 258/2000 Sb. několikrát novelizován, dosud platné novely se však problematiky prevence infekčních onemocnění nedotkly.

   Zákon č. 258/2000 Sb. nahradil dosavadní právní úpravu povinností osob v ochraně veřejného zdraví, soustavy a kompetencí orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví (dříve hygienické služby), obsaženou v zákoně o péči o zdraví lidu. Prováděcí právní předpisy k zákonu o péči o zdraví lidu, na úseku prevence infekčních onemocnění vyhlášky č. 91/1984 Sb., 48/1991 Sb. a 207/1992 Sb. byly nahrazeny vyhláškami, kterými se provádí zákon č. 258/2000 Sb., a to vyhláškami č. 439/2000 Sb. a 440/2000 Sb. Obě naposledy zmíněné vyhlášky nabyly účinnosti rovněž dnem 1. ledna 2001.

   Na úseku očkování stanovil zákon č. 258/2000 Sb. povinnost zdravotnických zařízení provést pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, popřípadě pasivní imunizaci fyzických osob, které mají v péči v rozsahu stanoveném právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování, smějí zdravotnická zařízení použít jen očkovací látky, které zajistí krajské hygienické stanice. To neplatí v případě očkovacích látek proti tuberkulóze a tuberkulinu.

   Při každém očkování je zdravotnické zařízení povinno dodržet návod k použití a postup, stanovený výrobcem. Při skladování očkovacích látek je zdravotnické zařízení povinno dodržet podmínky stanovené výrobcem v návodu k použití.

   Každé provedené očkování je zdravotnické zařízení povinno zapsat do zdravotnické dokumentace a očkovacího průkazu. Očkovací průkaz je zdravotnické zařízení povinno fyzické osobě vydat při prvním očkování. Při každém dalším očkování je fyzická osoba povinna předložit zdravotnickému zařízení očkovací průkaz k zápisu. O zjištění trvalé kontraindikace, tj. zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky, nebo imunity vůči infekci, je zdravotnické zařízení povinno vystavit fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapsat do zdravotnické dokumentace.

   Na základě zákona č. 258/2000 Sb. je zdravotnické zařízení dále povinno neprodleně sdělit místně příslušnému hygienikovi neobvyklé reakce po očkování a na žádost hygienika i osobní údaje fyzických osob, které registrují, druh a datum očkování, trvalou kontraindikaci či imunitu vůči nákaze.

   Fyzické osoby, hlášené k trvalému pobytu na území České republiky, a cizinci, jimž byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt, jsou povinni podrobit se pravidelnému očkování a před jeho provedením ve stanovených případech vyšetření stavu imunity. Druhy, termíny, rozsah a podmínky provedení pravidelného očkování upravuje vyhláška č. 439/2000 Sb.

   Jestliže hygienik zjistí, že se nezletilá fyzická osoba nepodrobila pravidelnému očkování nebo před očkováním stanovenému vyšetření imunity, je oprávněn stanovit jí zdravotnické zařízení, ve kterém se těmto výkonům podrobí. Takto určené zdravotnické zařízení příslušný hygienik požádá o provedení očkování a podle § 46 odst. 5 cit. zákona je zdravotnické zařízení povinno žádosti hygienika vyhovět.

   Zvláštnímu očkování a vyšetření stavu imunity před provedením tohoto očkování jsou povinny podrobit se osoby a skupiny osob, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění. Bližší podmínky stanoví shora citovaná vyhláška. Zvláštní očkování jsou nařízením vlády č. 178/2001 Sb. zařazena mezi minimální ochranná opatření, která musí zaměstnavatel zajistit k ochraně zdraví zaměstnanců pracujících na jeho pracovištích v riziku biologických činitelů stanovené skupiny. Uvedená povinnost zaměstnavatelů je stanovena zákoníkem práce.

   Mimořádné očkování může hygienik nařídit jako opatření ke zdolání epidemie nebo její hrozby a v dalších mimořádných případech.

   Nezletilou osobu, která se nepodrobila stanoveným pravidelným očkováním, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nesmí provozovatel přijmout do jeslí nebo předškolního zařízení, tj. mateřské školy.

   Jestliže zdravotnické zařízení nesplní uvedené povinnosti, stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. nebo na základě citovaného zákona příslušným hygienikem, je hygienik povinen postihnout takové jednání správní pokutou podle § 92 a násl. cit. zákona. O uložení pokuty vede hygienik se zdravotnickým zařízením správní řízení podle správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.). Maximální výše pokuty za neplnění povinností činí 2 mil. Kč; v případě, že nesplněním povinností došlo k poškození zdraví fyzické osoby, vzniku nebo hrozbě epidemie činí maximální výše pokuty 3 mil. Kč. Při opakovaném nesplnění nebo porušení téže povinnosti do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení předchozí pokuty může hygienik uložit pokutu až do výše desetinásobku uvedených částek.

   Porušení povinností fyzických osob na úseku prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění řeší příslušný hygienik podle přestupkového zákona, tj. zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle přestupkového zákona lze stíhat fyzickou osobu, která dovršila věku 15 let a je příčetná (viz § 5 odst. 2 přestupkového zákona). Podmínkou provedení přestupkového řízení je dále skutečnost, že od spáchání přestupku neuplynula doba delší než jeden rok.

   Podle § 46 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. odpovídá za plnění povinností na úseku očkování osobou mladší 15 let její zákonný zástupce.

   Podle § 29 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přestupku na úseku zdravotnictví se mimo jiné dopustí ten, kdo poruší zákaz nebo nesplní povinnost stanovenou nebo uloženou k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. V přestupkovém řízení musí být obviněnému prokázáno zavinění. V případě přestupků na úseku zdravotnictví stačí i jen nedbalost.

   Za přestupek na úseku zdravotnictví lze uložit pokutu do výše maximálně 10 000 Kč; jde-li však o mladistvého, tj. osoby ve věku od 15 do 18 let, maximální výše pokuty činí 2 000 Kč.

   Od uložení pokuty může hygienik upustit, jestliže k nápravě postačí samotné projednání přestupku.