zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

IMUNOPROFYLAXE RSV INFEKCÍ PŘÍPRAVKEM SYNAGIS
M.Čihař, Novorozenecké oddělení s JIRP, FN v Motole

Respiratory syncytial virus (RSV) je nejčastější příčinou bronchiolitid a pneumonií u dětí do 3 let věku. Předčasně narozené děti, děti s chronickým plicním onemocněním, pacienti s vrozenými srdečními vadami a děti s imunodeficity (včetně onkologických pacientů) mají zvýšené riziko těžkého průběhu RSV infekce. Kritický bývá v těchto případech nejen akutní průběh onemocnění, ale i pozdní morbidita (astma) je závažná. Kauzální terapie neexistuje (účinnost Ribavirinu byla zpochybněna). Očkovací látka nebyla dosud vyvinuta.

V roce 2000 byl v České republice registrován přípravek Synagis
â (generický název palivizumab). Jedná se o humanizovanou monoklonální protilátku proti RSV. 
Preparát je registrován jako X - jeho předpis tedy podléhá schválení revizním lékařem.
Česká neonatologická společnost navrhla velmi přísná indikační kriteria tak, aby Synagis
â byl vyhrazen pouze pro pacienty s nejtěžšími formami BPD (do věku jednoho roku v začátku RSV sezóny). VZP návrh akceptovala a publikovala jej v následující formě:

1. Nedonošení novorozenci s BPD narození ve 28. gestačním týdnu nebo dříve, kteří před začátkem RSV sezóny dosáhli postkoncepčního stáří 36 postkoncepčních týdnů, dosud vyžadují oxygenoterapii, případně ventilační či distenční léčbu.

2. Novorozenci narození i ve vyšším gestačním týdnu, u kterých je rentgenologicky potvrzena emfyzematozně-bulózní forma BPD.

Předpokládaný celkový počet indikovaných pacientů bude 30 - 40 ročně (30 dětí dostalo Synagis
â v RSV sezóně 2000/2001)
Přípravek je aplikován pouze v Perinatologických centrech, která budou pacienty i dále sledovat a vyhodnocovat účinnost imunoprofylaxe. Kontrola preskripce je ČNeoS a VZP zajištěna zřízením centrálního registru při Novorozeneckém oddělení s JIRP, FN v Motole (vedení registru dr.Čihař).
Podání Synagisu nenarušuje běžný očkovací kalendář.
Imunoprofylaxe se zahajuje vždy před začátkem RSV sezóny, která v ČR trvá od listopadu do dubna. Každé indikované dítě obdrží 5 intramuskulárních injekcí (15 mg/kg) v měsíčních intervalech.
Synagis
â (Abbott) je k dispozici v 50 a 100mg balení.