zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

Založení www stránky "Očkování dětí v České republice"
Jan Janda, Jan Vejvalka, Jitka Škovránková
FN v Motole a 2.LF UK Praha - Motol

Očkování u dětí, ale i u dospělých, je nepochybnou a účinnou součástí primární prevence proti infekčním nemocím. Naše republika patří stále mezi státy s vysokou proočkovaností proti nemocím, kde je vakcinace ze zákona povinná. Dlouhá léta totalitního sytému byla charakterizována paternalistickým přístupem i v této oblasti povinné prevence, jen ojediněle se diskutovalo i o vedlejších projevech vakcinace a možném poškození jedince.

Vzhledem k tomu, že v poslední době přibývá arbitrážních resp. i soudních jednání v souvislosti s poškozením zdraví v rámci léčebně-preventivní péče, je třeba aby pediatři byli průběžně informováni o novinkách v oblasti vakcinace, včetně možných rizik tak častého preventivního výkonu. V zahraničních i domácích časopisech jsou pravidelně publikovány odborné články o vakcinaci, její efektivitě a vedlejších účincích. Navíc vycházejí příručky nebo kompendia o očkování. Ve většině vyspělých zemí jsou každoročně pořádány národní očkovací dny, jejichž význam bývá často podtržen přítomností významných politických představitelů při zahájení akce. 

V lékařské obci v posledních letech prudce stoupá počet praktiků i specialistů, kteří vlastní osobní počítač nebo jsou dokonce připojeni na internet. V celém světě vznikají proto internetové stránky o očkování pro lékaře. Výhodou internetových stránek proti obvyklým příručkám je možnost snadné aktualizace a pružné reakce na aktuální problémy související s očkováním - což s novými edicemi příruček není tak jednoduché. 

Důležitý je také fakt, že PC se stávají běžné v rodinách a rodiče, nebo dokonce i děti, si sami hledají informace, které jsou na většině lékařských serverů volně přístupné. Proto se na www stránkách o očkování objevují i sekce určené laikům - tedy rodičům našich dětí. Je tam srozumitelnou formou vysvětleno, proč se mají resp. musí děti očkovat a jaká rizika, byť minimální, jsou s vakcinací spojena. Rodiče tam naleznou odpovědi na otázky, které jsou často pediatrům kladeny a odpovědi jsou formulovány co nejsrozumitelněji. 

Je vysvětlováno i nebezpečí některých mýtů, které se objevují v poslední době i u nás: očkování proti řadě chorob je zbytečné (protože se u nás už nevyskytují), že při kontaktu s infekcí onemocní i očkované děti (a je jich např. po očkování proti pertussi skutečně v souhrnu v populaci s vysokou proočkovaností dokonce více než těch, které očkovány nebyly- vysvětlení je jednoduché, pertussová vakcina je efektní jen u cca 85% očkovaných, při proočkovanosti např. 95% je pak v populaci logicky více těch dětí, které sice očkovány byly, ale bez efektu, než primárně neočkovaných). Dalším mýtem je, že makrobiotická dieta a otužování dítěte nahradí očkování, atd. Pediatři musí udržovat trvalý kontakt s laickou veřejností, nezatajovat možné vedlejší účinky vakcinaci, ale jasně vysvětlit, co by se dělo, kdyby větší část dětské populace očkována nebyla. 
Aktuálním příkladem může být postoj AAP [American Academy of Pediatrics - sdružuje cca 55.000 (!) pediatrů v USA]publikovaný na internetu ke zprávám o možném vztahu vakcinace MPR k dětskému autismu. Na podkladě sdělení v masmediích stoupl logicky počet rodičů, kteří odmítají děti očkovat. Prezident AAP Steve Berman dne 25.4. 2001 osobně podrobně vysvětluje na www. stránkách AAP současnou situaci a uvádí poslední fakta: nepodařilo se prokázat kausální souvislost mezi MPR-vakcinaci a zvýšeným výskytem autismu u dětí. Uvádí, že není důvod rozdělovat injekce MPR očkování. Přesto je ve sdělení prezidenta podrobně uvedeno, že američtí pediatři chápou starost rodičů a i když se vztah neprokázal, bude situace i nadále podrobně monitorována. 
V květnovém čísle oficiálního žurnálu AAP Pediatrics vyjde navíc podrobný návod k diagnostice a léčbě dětí s autismem a vztahu k očkování. 

Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti se rozhodla proto založit internetové stránky o očkování, zatím u dětí. Odborně bude garantována ambulancí pro očkování v Motole (J.Š. a její spolupracovníci). Že takové www stránky mohou být bezprostředně užitečné, svědčí více než 20 telefonických dotazů denně (více než 400 měsíčně), které pravidelně zodpovídá motolská ambulance, většinou volají praktičtí pediatři, méně rodiče. Dotazy směřují především k indikacím a kontraindikacím povinných i nepovinných očkování u dětí a samozřejmě naprostá většina se opakuje s většími či menšími variacemi. Jsme si vědomi toho, že s www stránkami o očkování nevymyslíme jistě nic převratně nového, i u nás již dokonce internetové stránky řešící některé problémy očkování existují. Naším záměrem je ale tyto stránky vést systematicky a doplňovat část pro lékaře i pro laiky recentními informacemi. Navíc ve světe je používáno odlišných očkovacích schémat v odlišných epidemiologických situacích, takže nelze vždy srovnávat. Budeme jen rádi, když se v budoucnu na těchto www-stránkách objeví i problematika očkování u dospělých.

O otevření stránek budeme informovat v Bulletinu ČPS a v odborném tisku, zatím uvádíme některé zajímavé adresy zahraničních i domácích stránek, kde je možné se o vakcinaci něco dozvědět. 
USA: www.aap.org/new/immpublic.htm
Kanada: www.immunize.cpha.ca
Velká Británie: www.immunisation.org.uk/immpub.html
Rakousko: www.aek.or.at/Impfinfo.htm
Austrálie: www.health.gov.au/pubhlth/immunise/index.htm
Česká republika: www.ockovani.com, www.vseozloutence.cz, www.domuvezdravi.cz 
(tyto české stránky jsou určeny jen pro laiky).