11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  pozvánka
  program
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 10. národního očkovacího dne

 

SOUČASNÁ SITUACE PREVENTABILNÍCH NÁKAZ V ČR

B. Kříž, Č. Beneš Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, Praha 

    Hlášení infekčních nemocí mělo v Českých zemích dlouhou tradici. Jeho počátek sahá do konce devatenáctého století, kdy bylo v Království Českém bývalé Rakousko – Uherské monarchie vyhlášeno císařským patentem povinné hlášení sedmi infekčních nemocí. Do stejného časového období se datuje vyhlášení i prvního očkování proti variole. 
    V roce 1946 bylo zavedeno povinné očkování proti záškrtu a v následujících letech byly vybrané skupiny populace ( rekruti ) očkovány proti tetanu. V padesátých letech byla uvedena do praxe v ČR pertusová monovakcína a v roce 1958 i trivakcína proti DiTePe. Očkování proti poliomyelitidě živou atenuovanou očkovací látkou bylo zahájeno v roce 1960, od roku1992 je používaná trivalentní OPV. Rutinní očkování proti spalničkám bylo zahájeno v roce 1969 ( jednodávkové schéma ) a upraveno v roce 1975 ( dvoudávkové schéma ), proti zarděnkám v roce 1982 ( dvanáctileté dívky ) a v roce 1986 ( všechny dvouleté děti ) a proti příušnicím v roce 1987. Trivakcína v roce 1987. Trivakcína MMR je používána od roku 1995. Rutinní očkování protiVHB a HiB se provádí od roku 2001.
     Očkování významně ovlivnilo výskyt výše uvedených infekcí. Některé z nich již dosáhly stavu eliminace. Jedná se především o záškrt jehož endemický výskyt v našich zemích byl přerušen již počátkem sedmdesátých let. V posledních deseti letech se vyskytl pouze jeden případ. Podobná situace je i u tetanu. Po celostátních očkovacích akcích v letech 1974 – 1976 a následujících desetiletých odstupech se vyskytují v posledním desetiletí 0 – 3 případy ročně. 
     Situace ve výskytu pertuse je méně uspokojivá. Výskyt tohoto onemocnění má od roku 1989 trvale vzestupný trend s nejvyšší nemocností ve věkové skupině 10–14letých. 
     Poliomyelitida je v celosvětovém měřítku ve stádiu blížícímu se eradikaci této infekce. Od začátku šedesátých let nebyl v českých zemích hlášen žádný případ z místních zdrojů. 
     Nemocnost spalničkami se od posledního zvýšeného výskytu v letech 1990 – 1992 pohybuje na minimálních hodnotách a je vysoce pravděpodobné, že konečně dochází k eliminaci této infekce. 
     Celková nemocnost zarděnkami má od roku 1986 sestupný trend nicméně od roku 1993 se diamentrálně liší nemocnost mužů a žen s naprostou převahou mužské části populace ve věku 15 – 24 let. 
     V posledních dvou letech dochází k opětovanému zvýšení nemocnosti příušnicemi. Nejvyšší nemocnost se vyskytuje v kohortě osob, které se narodily v období zavádění očkování mono – a bivakcínou. Tato kohorta a její zvýšená nemocnost se každým rokem posouvají do vyššího věku a vše nasvědčuje tomu že se postupně promoří a tím umožní eliminaci této infekce z naší populace. Závisí to však, stejně tak jako v případě ostatních infekcí, na dosažení vysokého procenta proočkovanosti a dostupnosti kvalitní očkovací látky. 
     Výskyt virové hepatitidy B má od roku 1984 sestupný trend, vyvolaný cílenými očkovacími akcemi různých populačních skupin ve zvýšeném riziku této infekce. Významným přínosem bylo zahájení plošného očkování dospívající mládeže, protože tvoří potenciálně nejrizikovější skupinu.