11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  pozvánka
  program
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 10. národního očkovacího dne

 

SÚČASNÝ STAV OČKOVANIA DETÍ NA SLOVENSKU.

Šimurka P., Avdičová M., Dluholucký S., Frécerová K., Černáková B.: 

    V roku 2003 nebol zmenený očkovací kalendár oproti predchádzajúcemu roku ( BCG po narodení, kojencov základné očkovanie tetravalentnou vakcínou DiTePerHib + 2. vpich VHB, očkovanie 3., 5., 11. mesiaOPV v kampani 2x2, MMR 15. mesiac, preočkovanie po 11. roku). Vláda vo svojich uzneseniach schváliviaceré zmeny, ktoré sa realizujú v roku 2004 – imunizačný program sa rozšíril o preočkovanie 13 - ročných deproti záškrtu a očkovanie adolescentov proti hepatitíde B. Pri súčasnom očkovaní VHB dojčiat ( ktoré jv pravidelnom očkovaní od roku 1998 ) je predpoklad ukončenia vakcinácie adolescentov v roku 2010, keddorastú do príslušného veku deti zaočkované v dojčenskom období.
    Naďalej sa udržala vysoká úroveň zaočkovanosti detskej populácie, ktorá sa v celoslovenskom priemere pohybovala v rozmedzí 98- 99 %. Hranicu 90 % zaočkovanosti nedosiahlo 62 ( 4,8 % ) z celového počtu 1284 pediatrických obvodov, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ( 2,3 % ) takmer dvojnásobný nárast. Na zvýšenom počte obvodov sa podieľala predovšetkým nízka zaočkovanosť protituberkulóze v oblastiach s vysokou proporciou Rómov- vysoká pôrodnosť mladých a neplnoletých matie k s častými pôrodmi nedonosených plodov s nízkou pôrodnou hmotnosťou, migrácia rodín, odmietnutieočkovania z dôvodu nedostatku financií na dopravu k lekárovi a pod. 
    Na jeseň 2003 bol zaznamenaný výskyt osýpok v utečeneckých táboroch. Napriek tomu, že infikované deti navštívili a boli aj hospitalizované vo viacerých zdravotníckych zariadeniach, na morbilli ochorelo len jedno slovenské dieťa ( neočkované ). Skoré ukončenie epidémie svedčí o dobrej kolektívnejimunite a protiepidemických opatreniach. 
    V rámci pravidelne vykonávanej surveillance cirkulujúcich poliovírusov vo vonkajšom prostred í boli zo vzorky odpadovej vody na 2 miestach opakovane izolované VDPV (vaccine-derived polio virus ) poliovírusy geneticky mutované z vakcinálneho kmeňa typu Sabin 2 (súčasť používanej orálnejpoliovakcíny - OPV ). Opakovaná izolácia vírusu s postupne sa zvyšujúcim percentom mutácie je impulzom pre skorú zmenu očkovania z orálne podávanej živej vakcíny na parenterálne podávanú inaktivovanú poliovakcínu - IPV. Aj keď je indikovaná naraz kompletná výmena OPV za IPV, predpokladá sa prechodné obdobie s kombinovaným podávaním OPV + IPV ( 2 dávky IPV s DiTePerHib a HVB v 3. a 5. mesiaci , nasledujúci ro k 2x kampaň OPV, preočkovanie v 11. roku s OPV ). Rozšírilo sa používanie konjugovaných vakcín proti meningokokovým a pneumokokovým ochoreniam, kde v indikovaných prípadoch sa zdravotnýmipoisťovňami uhrádza konjugovaná pneumokoková očkovacia látka na 90 %. Dostupná hexavalentná vakcína (Di-Te-aPer-Hib-HVB-IPV ) zatiaľ nie je hradená. V najbližšom období sa predkladá na schválenie zmena očkovania orálnej poliovakcíny na inaktivovanú, do vlády je pripravené predloženie návrhu na zmenu očkovacej látky proti pertussis z celobunkovej na acelulárnu. CURRENT