zpět na úvodní stranu 

 

10. národní očkovací den České republiky

    Dne 15. května se konal v Autoklubu ČR již 10. národní očkovací dne organizovaný společně ČPS a OSPDL, aktivními účastníci byli i kolegové ze zahraničí. Abstrakta českých i zahraničních prezentací jsou t.č. již dostupná na www.ockovanideti.cz
    Znovu upozorňujeme praktické pediatry, že na této stránce jsou uvedeny typy vedlejších a nežádoucích reakcí, s návodem, co je třeba hlásit do SÚKL. Centrální vyhodnocování těchto reakcí je nesmírně důležité v rámci národní vakcinační politiky ČR a dnes i ve smyslu určité harmonizace a srovnávání v rámci Evropské unie.
    Ve spolupráci ČPS, OSPDL, dětské kliniky IPVZ a SÚKL bude provedeno zpětně podrobnější vyhodnocení vedlejších a nežádoucích reakcí po BCG vakcinaci novorozenců. Protože chybná aplikace BCG (podání nikoliv přísně intradermální) může být zodpovědné za část komplikací, znovu prosíme primáře dětských lůžkových oddělení, aby toto očkování prováděl zkušený lékař.
    Na úrovni resortu MZČR se jedná t.č. o inovacích pravidelného očkovacího programu v ČR.

Meningokokové invazivní infekce v poslední době v ČR

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a také proto, aby naši pediatři mohli čelit konkrétním otázkám rodičů, požádala redakce Bulletinu vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy MUDr. Pavlu Křížovou, CSc.o vyjádření k současné situaci, které uvádíme:

Doporučená vakcinační strategie proti invazivnímu meningokokovému onemocnění v České republice Vakcinační strategie v České republice


    Vychází z dat celorepublikové aktivní surveillance invazivního meningokokového onemocnění. Od roku 1993, kdy byl v ČR zjištěn hypervirulentní klon N. meningitidis C, ET-15/37, ST-11 byla zahájena strategie cílené vakcinace, tj. očkování části populace v nejvyšším riziku onemocnění, dále vakcinace osob v kontaktu s invazivním meningokokovým onemocněním (po uplynutí 1 týdne od posledního kontaktu s nemocným), vakcinace rekrutů, vakcinace osob v profesionálním riziku, vakcinace osob se zdravotní indikací. Vakcinace cestovatelů byla prováděna za úhradu i před rokem 1993. Kromě této klinicky či epidemiologicky indikované vakcinace je v ČR prováděna od roku 1993 vakcinace na žádost za úhradu.
    Již v sedmdesátých letech byla ve světě vyvinuta polysacharidová vakcína proti meningokokům séroskupin A, C, Y a W135. Doposud nebyla vyvinuta meningokoková vakcína, která by poskytovala univerzální ochranu proti invazivnímu onemocnění vyvolanému meningokokem skupiny B. Možnosti prevence invazivního meningokokového onemocnění vakcinací se kvalitativně zcela změnily s vyvinutím konjugované meningokokové vakcíny, která navozuje dlouhodobou imunitu a lze ji použít i u dětí pod dva roky věku. Zatím byla tato konjugovaná vakcína vyvinuta pouze proti meningokoku C. Při očkování dětí do jednoho roku věku doporučují výrobci konjugované vakcíny aplikaci více dávek (NeisVac C - 2 dávky, Menjugate - 3 dávky). Od roku 1999 země s vysokou nemocností způsobenou meningokokem C (4-6x vyšší než v ČR) přistoupily k programům masové či cílené vakcinace dětské a dospívající populace (Anglie, Irsko, Island, Holandsko, Španělsko, Řecko, Portugalsko, Švýcarsko, Belgie, Německo).
    V ČR je již desítky let registrovaná polysacharidová vakcína A+C a od roku 2002 i nová konjugovaná vakcína proti meningokoku C. Vzhledem k tomu, že invazivní onemocnění způsobené meningokokem A je v ČR vzácné, doporučuje NRL, aby konjugovaná vakcína proti meningokoku C nahradila v ČR polysacharidovou vakcínu A+C ve všech jejích indikacích, kromě cestování do některých zemí, kde má stále význam složka polysacharidové vakcíny A. V roce 2003 byl v ČR zaznamenán pokles počtu invazivních meningokokových onemocnění ve srovnání s předchozími dvěma lety. Nicméně nemocnost způsobená N. meningitidis C má od roku 2001 opět vzestupný trend (po dosažení minima v roce 2000), zejména ve věkové skupině 15-19 letých. Za současné epidemiologické situace, kdy stále patříme mezi země s nízkou incidencí invazivního meningokokového onemocnění, není v ČR masová vakcinace indikovaná, je však žádoucí cílená ochrana proti meningokoku C ohrožené části populace, tj. 15-19 letých. NRL navrhla z praktických důvodů očkovat konjugovanou vakcínou proti meningokoku C děti v posledním roce základní školní docházky (14 leté), které by byly chráněny při dosažení kritického věku (15-19 let), vzhledem k dlouhodobé ochraně poskytované konjugovanou vakcínou. Kromě klinicky a epidemiologicky indikované cílené vakcinace je stále možné provádět vakcinaci bez této indikace, na žádost. Od roku 2004 se rozvíjí program řady pojišťoven, které finančně přispívají na očkování ve vybraných věkových skupinách prováděné na žádost. NRL tuto aktivitu pojišťoven vítá , doporučuje dětským lékařům vyhovět žádostem rodičů o očkování dětí i v nerizikových věkových skupinách a aplikovat konjugovanou vakcínu navozující dlouhodobou imunitu. Současně upozorňujeme nemocniční pediatry na doporučený postup diagnostiky a léčby meningokokové infekce u dospělých, který vyvěšujeme na www.ockovanideti.cz. Ten je možno samozřejmě použít u adolescentů, modifikaci pro děti na stejné stránce vyvěšují nyní i naši infektologové.
    Standard efektivní klinické péče v přednemocniční neodkladné péči u invazivních meningokokových onemocnění najdete na následující webové stránce: http://www.uszscb.cz/listy2_soubory/wf.htm

červen 2004